Handa nang Mag-apply? ​

$250,000

HUMIRAM NG HANGGANG

1-4%

SA RATE NG INTERES NG WSJ PRIME

36-72

BUWANG TERMINO NG PAUTANG

Kumpletuhin ang Iyong Pre-Application Ngayon

Mga termino ng pautang

MAGAGANDANG RATE NG INTERES. ​

Humiram ng hanggang $250,000 ​
Mga rate na mas mataas nang 1-4% sa rate ng WSJ Prime ​
Di-nagbabagong rate ng interes para sa buong panahon ng pautang ​
36 hanggang 72 buwang termino ng pautang ​
Walang parusa para sa maagang pagbabayad

MALUWAG ANG PAGGAMIT SA PAUTANG. ​

Pansuweldo ​
Mga utility at renta ​
Marketing at advertising ​
Pagpapaganda o pagkukumpuni ng gusali ​
Iba pang gastusin sa negosyo

SIMPLE LANG ANG PAG-APPLY. ​

Ang mga kalipikadong negosyo ay mayroon dapat ng sumusunod: ​
Mas kaunti sa 50 empleyado ​
Taunang kitang mas mababa sa $5 milyon ​
Hindi bababa sa isang taon ng pagnenegosyo bago ang panahon ng pag-apply

Ang maagang aplikasyon ay dapat tapusin at isumite ng may-ari ng negosyo na may pinakamalaking interes sa pagmamay-ari. Ang lahat ng may-aring may mahigit 20% na pagmamay-ari ay aatasang patunayan ang ibibigay na impormasyon.

Ano ang dapat asahan

MAAGANG MAG-APPLY

Ang mga interesadong humiram ay maagang mag-a-apply sa online portal at sasagot sa impormasyon sa itaas.

MAITUGMA

Ang mga lokal na tagapagpautang mula sa komunidad ay itinutugma sa mga kalipikadong humiram sa portal ng aplikasyon.

MASUPORTAHAN

Ang mga lokal na tagapagpautang mula sa komunidad ay tutulong sa bawat hakbang ng aplikasyon at magbibigay ng mga karagdagang serbisyo ng suporta.

Dahil sa limitadong bilang ng available na pondo at sa dami ng inaagapang aplikasyon, inaasahang hindi makatatanggap ng pautang ang lahat ng aplikante. Kung kailangan mo ng higit pang suporta, pumunta sa page ng mga resource. Ang mga aplikasyon ay una-unang susuriin at pangangasiwaan upang masuportahan ang mga layunin ng programa. Ang panahong ilalaan upang iproseso ang isang aplikasyon ay dedepende sa dami ng aplikasyong matatanggap ng katugmang tagapagpautang mula sa komunidad. Pakitandaan na kapag nagsumite ng aplikasyon, hindi ibig sabihin ay kalipikado na at aprobado o may pondo na kaagad para sa pautang. Hihiling ng karagdagang impormasyon sa iyong aplikasyon na gagamitin sa pagpapasya kung kalipikado ka para sa pautang.

Inirerekomenda namin na mag-apply na sa lalong madaling panahon. ​

Ang proyektong ito ay suportado ng isang grant na iginawad ng US Department of Treasury (Kagawaran ng Pananalapi ng US). Ang mga pananaw sa dokumentong ito ay mula sa may-akda at hindi itinuturing na kumakatawan sa opisyal na posisyon o patakaran ng US Department of Treasury. Ang mga pondo ng grant ay ipinagkakaloob ng Office of Economic Development & Competitiveness (Tanggapan ng Kaunlaran at Kahusayan ng Ekonomiya), Washington State Department of Commerce (Kagawaran ng Komersiyo ng Estado ng Washington).