Isang simple, mababang interes at flexible na loan para sa maliliit na negosyo sa SEATTLE.

cityscape illustration of Seattle Washington

Tungkol sa loan

MGA TUNTUNIN NG PAUTANG

Manghiram ng hanggang $150,000
4% rate ng interes
Walang karagdagang bayad at mga bayad sa interes lamang para sa unang taon
60-buwan na termino sa pautang

 

FLEXIBLE ANG LOAN

Sweldo
Mga pang-kagamitan at pang-upa
Pagbebenta at Pag-eendorso
Pagpapabuti o pag-aayos ng gusali
Iba pang gastusin sa negosyo

Ang mga maliliit na negosyo at ay maaaring mangutang hanggang sa $150,000

Ang pera ay maaaring gugulin nang may kakayahang umangkop, kabilang ang sa payroll, mga kagamitan at pang-upa, mga supply, pagbebenta at pag-eendorso, mga pagpapabuti o pag-aayos ng gusali, at iba pang mga gastos sa negosyo.
Flexible na pinapagana ang capital loan
4% rate ng interes
60-buwan na timeline ng pagbababyad

Panoorin ang video na ito para sa detalyadong tagubilin kung papaano kukumpletuhin ang pre-application at kung ano ang dapat na asahan kapag nakumpleto na.

Pre-application para sa Programa ng Capital Access ng Seattle ito ay magbubukas sa Marso 8, 2022.

Ang pre-application at kinakailangan na masumite sa Abril 8 hanggang 5 ng hapon.

Proseso ng pag-aapply

Upang maging kwalipikado sa Programa ng Capital Access sa Seattle ito ang mga kailangan mo:

Kumpletuhin ang pre-application sa portal sa ibaba mula Marso 8, 2022 hanggang Abril 5, 2022.
Ang iyong application ay susuriin ng mga nagpapahiram sa komunidad.
Ikaw ay aabisuhan ng komunidad ng nagpapautang sa katayuan ng iyong application.

Para sa mas higit pang impormasyon sa mga kinakailangan na mga papel at impormasyon at ang proseso ng pagpili para sa programa ng capital access ng seattle

Kinakailangan na Dokumentasyon

Bilang bahagi ng kabuuang aplikasyon sa pangungutang, Kinakailangan mo na magbigay ng mga sumusunod na dokumento sa nagpapahiram.
Pinakabagong nai-file na tax return, kung mayroon at hinihingi ng magpapahiram
Statement ng Banko at/o ginawa o inayos sa loob na mga pinansiyal na listahan
Impormasyon tungkol sa mga nagmamayari ng negosyo na mayroong higit pa sa 20% na pagaari, kasama na rito ang pangalan, tirahan, SSN, EIN o ITIN, numero ng telepono, email, laki ng pagaari, at larawan na pang-ID
Naisakatuparan na Form ng Pagpapatunay (Ibibigay ng komunidad ng nagpapahiram)
Maigsing paglalarawan ng mga epekto ng COVID-19 sa negosyo
Personal na Garantiya
Iba pang dokumentasyon na kinakailangan ng komunidad ng nagpapahiram bago o pagkatapos ng oras ng application.
Lahat ng negosyo na naka-base sa Washington ay malugod pa rin naming tatanggapin na mag-apply anumang oras dito para sa maliliit na negosyong Flex Fund. Sa Marso 8 – Abril 8 ang pre-application window na espesyal para sa mga negosyo ng Seattle na naghahanap sa mga potensyal na makakatanggap ng tulong pinansiyal mula sa Programa ng Capital Access sa Siyudad ng Seattle kung saan babayaran ang bahagi ng kanilang inutang.

Ang Flex Fund para sa Maliliit na Negosyo ay isang indipendiyente at naka-hiwalay na programa mula sa Programa ng Capital Access ng Siyudad ng Seattle hindi nito kinokontrol o pinamamahalaan ang Flex Fund; Ang komunidad ng nagpapahiram ng Flex Fund ay gagawa ng sarili at indipendiyente na pautang na desisyon na may respeto sa mga karapat dapat na aplikante.

Mag-apply ngayon

4.00%

Maliit na mga Negosyo

Manghiram ng hanggang

$150k

60

na buwan

Kumpletuhin ang Iyong pre-application Ngayon

MGA NAGPAPAHIRAM

KAILANGAN MO PA BA NG TULONG

Tulong sa application

Ang tulong sa impormasyon at application ay available sa maraming wika, kabilang ang Amharic, Arabic, Chinese, Korean, Russian, Somali, Spanish, Thai, Tagalog at Vietnamese. Ang mga sesyon ng virtual na impormasyon, mga video tutorial, Mga Madalas Itanong pati na rin ang indibidwal na suporta ay magagamit upang tulungan ang mga maliliit na negosyo sa buong proseso ng application. Upang ma-access ang suportang ito, mangyaring makipag-ugnayan sa Business Impact NW sa 206-324-4330.
Ang mga negosyo ay maaaring humiling ng suporta mula sa Opisina ng Pagpapaunlad ng Ekonomiya gaya ng mga serbisyo sa pag-access sa wika, mga kaluwagan para sa mga may kapansanan, mga materyales sa mga alternatibong format at impormasyon sa pagiging naa-access sa pamamagitan ng pagtawag sa (206) 684-8090 o pag-email sa oed@seattle.gov.

Mga Virtual na Sesyon sa Pakikinig

Sumali sa mga tagapayo sa negosyo ng Opisina ng Pagpapaunlad ng Ekonomiya at Business Impact NW Flex Fund para sa mga virtual na sesyon ng impormasyon na magpapaliwanag ng mga detalye ng pautang, pagiging karapat-dapat, kung paano mag-apply, mga mapagkukunan upang tumulong sa proseso at sagutin ang mga indibidwal na tanong. Magparehistro dalawang linggo na advance para sa suporta sa bilingual na interpretasyon.

March 17, 2:30-3:30 p.m.

Pindutin ang ibaba para magparehistro.

March 28, 2:30-3:30 p.m.

Pindutin ang ibaba para magparehistro.
Paalala: Ang kinatawan o tauhan ng Opisina ng Pagpapaunlad ng Ekonomiya ay maaaring kontakin ka gamit ang telepono na may area code na 206 o di kaya email na may domain na @seattle.gov. Maaaring iberipika ang pagkakakilanlan ng tauhan namin sa pagtawag sa opisina sa 206-684-8090 o bisitahin ang Pahina ng Staff Directory sa aming website.